ข่าวสาร

งดการจับเงินสด

ติดต่อขอกู้ฉุกเฉินอย่าลืม

นำหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วย

กำหนดการส่งและการโอนเงินประจำเดือน

ตารางการส่ง/การโอน
เงินกู้สามัญ

ตารางการส่ง/การโอน
เงินกู้ฉุกเฉิน

                     ตารางการส่ง/การโอน
                           เงินกู้พิเศษ

Upload Image...

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือน

 

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29/2564 วาระพิเศษครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  7 มิ.ย. 2564 มีมติการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก เพื่อการรีไฟแนนซ์เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน                                                                                                         เริ่มการให้เงินกู้ เดือน ก.ค.  2564 ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ห้องสหกรณ์ฯ 

   แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เ งินต้นสามัญและงดการชำระค่าหุ้นรายเดือน  (ครั้งที่ 2 )  เริ่มเขียนเอกสาร ตั้งแต่วันที่  1 – 30 มิ.ย.  64 โครงการพักชำระหนี้สามัญ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. – 30 พ.ย. 64 (ระยะเวลา 5 เดือน) ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ห้องสหกรณ์ฯ 

  แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ สหกรณ์จะจัดพิมพ์ใบเสร็จรายประจำเดือน ให้แก่สมาชิกทุกท่าน (เหมือนเดิม)  เริ่มเดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

  มติที่ประชุมตณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2563 ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยประจำปี 2563 เพิ่มเติม (ดูประกาศหน้าเวปไซด์สหกรณ์) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ มีมติคณะกรรมการให้ทำการชะลอการซื้อหุ้นพิเศษ(ไม่ใช่หุ้นที่ชำระเป็นรายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

กิจกรรม

กฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

นายเทอดศักดิ์  จันทร์สุกรี

ประธานกรรมการ

นายบุญญฤทธิ์  ปะโสทะกัง

กรรมการ/ผู้จัดการ

ช่องทางการทำธุรกรรมทางธนาคาร