Upload Image...
Upload Image...

ข่าวสาร

งดการจับเงินสด

ติดต่อขอกู้ฉุกเฉินอย่าลืม

นำหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาด้วยนะคะ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลสหกรณ์ดีเลิศ

ปี พ.ศ. 2559

ติดต่อไลน์สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2562-2565

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 1/2567 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

 เปรียบเทียบ แก้ข้อบังคับ สอ ท้องถิ่น(2)

ร่างระเบียบข้อบังคับ สหกรณ์ฯ 66

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2565

กิจกรรม

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2565

นายเทอดศักดิ์  จันทร์สุกรี

ประธานกรรมการ

นางพรรษชล  ทองหาร

ผู้จัดการ

ช่องทางการทำธุรกรรมทางธนาคาร