เงินกู้ฉุกเฉิน

เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  : กู้ได้  20,000 บาท (กรณีที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้ในรอบปีบัญชี)

ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  : ไม่เกิน  10  งวด

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉุกเฉิน :

1. สมาชิกที่จะขอกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขอกู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท 

  ** กรณีที่มีหุ้นน้อยกว่า 20,000 บาทให้กู้ได้ 98% ของหุ้นที่มีอยู่

2. สมาชิกชำระหนี้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้

3. สมาชิกส่งชำระหนี้ 1 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ยอดเงินกู้ใหม่ รวมยอดคงค้างชำระต้องไม่เกินวงเงินกู้ฉุกเฉิน

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้)

********************************************************************************

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ มี 2 ประเภท 

1. กู้เงินสามัญใช้หุ้นค้ำประกัน : วงเงินกู้เงินได้ไม่เกิน 98%  ของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ของสมาชิก

2. กู้เงินสามัญโดยใช้ผู้ค้ำประกัน : วงเงินสูงสุดไม่เกิน  1,060,000 บาท 

3. ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  : ไม่เกิน 120 งวด

4.  สมาชิกชำระหนี้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด สามารถยื่นกู้สามัญได้

4. สมาชิกที่ผิดนัดเงินงวดขำระหนี้ กู้ได้ 90%

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้)

********************************************************************************

เงินกู้พิเศษ

สมาชิกที่จะขอกู้เงินพิเศษ  กู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้นดังนี้

    (1)     เพื่อชำระหนี้ที่ตกเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

    (2)     เพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น

    (3)     เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี

    (4)     เพื่อเงินกู้พิเศษโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน

    (5)     เพื่อเคหะสงเคราะห์

  วงเงินกู้พิเศษ  ที่ให้กู้และการชำระหนี้

    (1)  กู้เพื่อชำระหนี้ที่ตกเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ตามยอดหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันคงเหลือ

และชำระหนี้ภายใน 60 งวด

    (2)  กู้เพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น  และชำระภายใน 12 งวด

    (3)  กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต หรือเพื่อพัฒนารายได้ และชำระหนี้ภายใน 60 งวด

    (4)  กู้เพื่อใช้เงินปันผลค้ำประกัน กู้ได้ในวงเงินไม่เกินจำนวนร้อยละ 80 ของเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินเฉลี่ยคืน) หักชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและหักชำระหนี้เงินต้น ในวันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลประจำปี

    (5) กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์  และชำระภายใน 240 งวด

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้)

********************************************************************************