สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด

888/15-16 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2991-6641, 0-2991-6651,065-816-2341 โทรสาร:0-2991-6775

 

อีเมล์ : 
ว็บไซต์ : web.pathumlos.com