คณะกรรมการอำนวยการ  กรรมการอื่น  และที่ปรึกษา ชุดที่  23  ครั้งที่ 1/2566