เงินฝากออมทรัพย์

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

  1. เปิดบัญชีแรกเข้า 100 บาท
  2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 (คิดดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม)
  3. กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 100 บาท (สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้)

*************************************************************************************

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

  1. เปิดบัญชีแรกเข้า 1,000 บาท
  2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 (คิดดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม)
  3. กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท (สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้)
  4. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (ถ้าถอนเกิน 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมถอน ร้อยละ 1 ขั้นต่ำ 300)

*************************************************************************************