ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ

  • สมาชิกถึงแก่กรรม มีสิทธิ์ได้รับเงิน 3,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
  • กรณีคู่สมรสที่มิได้เป็นสมาชิกได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงิน 1,000 บาท 
  • กรณีบุตร บิดา มารดา ได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงิน 1,000 บาทพร้อมพวงหรีด 1 พวง