รางวัลดีเด่นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ

ในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี ๒๕๔๙”
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี และ ๙๐ ปี การสหกรณ์ไทย