เงินกู้ฉุกเฉิน

***สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  : กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน  50,000 บาท 

ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  : ไม่เกิน  12  งวด

 

***สำหรับพนักงานจ้างตามภาระกิจ

เกณฑ์กำหนดการให้เงินกู้  : กู้ได้ 1 เท่าของหุ้น แต่ไม่เกิน  50,000 บาท 

ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  : ไม่เกิน  12  งวด

 

***หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉุกเฉิน :

1. สมาชิกที่จะขอกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขอกู้ได้ไม่เกิน เกณฑ์ที่กำหนดด้านบน

3. สมาชิกส่งชำระหนี้ 1 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ยอดเงินกู้ใหม่ รวมยอดคงค้างชำระต้องไม่เกินวงเงินกู้ฉุกเฉิน

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้)

********************************************************************************

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ มี 2 ประเภท 

สมาชิกที่จะขอกู้สามัญ ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน

1. กู้เงินสามัญใช้หุ้นค้ำประกัน : วงเงินกู้เงินได้ไม่เกิน 90%  ของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ของสมาชิก

2. กู้เงินสามัญโดยใช้ผู้ค้ำประกัน : วงเงินสูงสุดไม่เกิน  2,500,000.00  บาท 

3. ระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  : ไม่เกิน 150 งวด

4.  สมาชิกชำระหนี้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด สามารถยื่นกู้สามัญได้ใหม่

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้)

********************************************************************************